Bài đăng

19 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 19th, 2023)

 

1. Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)

Implement tax collection using payable ID numbers

Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1483/TCT-KK triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

On April 24th, 2023, the General Department of Taxation promulgated Official Letter No. 1483/TCT-KK on tax collection using payable ID numbers.

Từ ngày 10/5/2023, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm dịch vụ thuế điện tử eTax; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để thực hiện:

From May 10th, 2023, the portal of General Department of Taxation providing electronic tax service (eTax) and electronic tax service on mobile (eTax Mobile) has been upgraded to allow taxpayers to use the payable ID numbers to:

  • Tra cứu nghĩa vụ thuế;

Search for their tax obligations;

  • Nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp;

Deposit money in the state budget by payable ID numbers;

  • Tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

Check and adjust state budget payment information by payable ID numbers.

 

2. Đề xuất sửa đổi quy định về quảng cáo trên báo chí điện tử

Proposal to amend regulations on advertising on electronic press

Ngày 08/05/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 781/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

On May 8th, 2023, the Ministry of Information and Communications issued Decision No. 781/QĐ-BTTTT promulgating the action plan to have the Digital Transformation Strategy implemented and oriented, until 2025 and 2030 respectively.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp nổi bật nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý như sau:

Accordingly, the Ministry of Information and Communications has set out several outstanding missions and solutions to improve the legal environment as follows:

  • Trong tháng 12/2023, Cục Báo chí lập đề nghị chương trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, trong đó bổ sung chính sách thúc đẩy chuyển đổi số báo chí;

In December 2023, the Authority of Press makes a proposal of drafting the Law amending and supplementing some articles of the Press Law, where the policy of promoting the digital transformation of newspapers is added;

  • Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí;

Review and propose amendments and supplements to the system of relevant legal documents to promote and support the digital transformation of the press;

  • Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quảng cáo, trong đó có quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo chí điện tử.

Review and propose amendments and supplements to the provisions of the law on advertising, including the law on advertising on the electronic press.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trong Quý II/2023, đề xuất triển khai thử nghiệm nền tảng công nghệ số để giám sát và báo cáo vi phạm bản quyền báo chí trên môi trường số (nhằm bảo vệ quyền lợi của các cơ quan báo chí chuyển đổi số).

In addition, the Ministry of Information and Communications has also proposed missions and solutions in the second quarter of 2023, proposing to develop a trial digital technology platform to monitor and report press piracy in the digital environment. (to protect the interests of digital transformation press agencies).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (08/5/2023).

This Decision came into effect from the date of signing (08/5/2023).

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008