Bài đăng

26 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT – LEGAL UPDATE (May 26th, 2023)

 

100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử từ ngày 01/6/2023

100% of one-stop administrative procedure results will be provided in electronic version from June 1st, 2023

Ngày 08/3/2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

On March 8th, 2023, The Government’s Steering Committee for Administrative Reform enacted Decision No. 13/QD-BCDCCHC on the promulgation of the Action Plan of 2023 by the Government’s Steering Committee for Administrative Reform.

Theo Quyết định này, kể từ ngày 01/6/2023, 100% kết quả của các hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý của người dân, doanh nghiệp.

According to this Decision, from June 1st, 2023, 100% of dossier results is provided with the electronic version of full legal value for people and enterprises.

Phạm vi thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa ở cấp xã trừ xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

The scope of digitizing dossiers and results of handling administrative procedures falls within the receiving scope of the One-stop Department at the commune level, except for communes in remote areas, areas with extreme difficulties, borders and islands.

 

6 loại thức uống được đề xuất không phải chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt

Proposing 6 kinds of drinks that are not subject to Excise tax

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi mà Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định, 6 loại thức uống sau đây sẽ được loại trừ không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB:

According to the proposal dossier to develop the draft of the amending Law on Excise tax sent to the Ministry of Justice by the Ministry of Finance for appraisal opinions, the 6 following sorts of drinks will be excluded from being subject to Excise tax:

(1) Sữa;

Milk;

(2) Thực phẩm dạng lỏng dùng với mục đích dinh dưỡng;

Liquid food used for nutritional purposes;

(3) Nước khoáng thiên nhiên

Natural mineral water;

(4) Nước uống đóng chai

Bottled water;

(5) Nước rau, quả và nectar (mật) rau, quả

Vegetable and fruit juice and vegetable and fruit nectar;

(6) Sản phẩm từ cacao.

Products made from cocoa.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008