Bài đăng

19 Th12

TOPIC: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI NHƯ THẾ NÀO???

Nhượng quyền thương mại là gì?

 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh

 

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ quy định tại Điều 5,6,7 của Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về Điều kiện Hoạt động nhượng quyền Thương mại, cụ thể như sau:

Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại. 

  1. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.
  2. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Điều 6. Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

  1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
  2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thì Điều kiện đối với bên nhượng quyền thương mại chỉ cần “Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

 

Cũng tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP đã bỏ toàn bộ quy định về Điều kiện đối với bên nhận quyền và Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ kinh doanh nhượng quyền thương mại.

 

Như vậy , so với các quy định trước đây thì pháp luật Việt Nam đã thông thoáng hơn đối với hoạt động nhượng quyền thương mại . Theo quy định mới, Thương nhân không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký nhượng quyền hay thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công Thương, điều đã tạo điều kiện cho các thương nhân nước ngoài dễ dàng thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại, đầu tư vào thị trường Việt Nam và giúp các Thương nhân Việt Nam dễ dàng tiếp cận và đưa thương hiệu của Việt Nam phát triển và mở rộng không chỉ trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

IP Leader sẽ thu thập thông tin và nhu cầu của Khách hàng về hoạt động nhượng quyền thương mại

 

IP Leader sẽ đưa ý kiến đánh giá, tư vấn và tiến hành gửi báo giá đến quý khách hàng

 

Quy trình tư vấn , hoàn thiện Bộ hồ sơ nhượng quyền thương mại từ 30-45 ngày

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008