Bài đăng

31 Th5

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 31/05/2024

NỘI DUNG THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỪ NGÀY 15/05/2024 ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH 50/2024/NĐ-CP

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP), việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024 bao gồm các nội dung như sau:

1. Đối với đồ án quy hoạch 

Đối với đồ án quy hoạch phải xem xét, đối chiếu sự phù hợp của đồ án với các quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

2. Đối với dự án, công trình 

Đối với dự án, công trình phải xem xét các nội dung sau:

– Đường giao thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh;

– Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, bố trí công năng của công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy;

– Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;

– Giải pháp thoát nạn; giải pháp chống tụ khói;

– Giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy và chữa cháy;

– Hệ thống báo cháy, chữa cháy;

– Hệ thống cấp nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của công trình.

3. Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

– Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện;

– Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;

– Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;

– Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;

– Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới.

4. Đối với công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định

Khi lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì chỉ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phần lắp đặt mới hoặc cải tạo của hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy trong công trình.

 

Theo đó, tại Nghị định 50 cũng đã ban hành quy định về hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CPđược sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CPđược sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/5/2024 như sau:

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);

+ Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình;

+ Dự toán xây dựng công trình;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);

+ Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06);

+ Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008