Bài đăng

27 Th6

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 27/06/2024

HƯỚNG DẪN THÊM VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

FURTHER GUIDELINES ON STANDARD FORM CONTRACTS AND GENERAL TRADING CONDITIONS

 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2024/ND-CP (“ Nghị định 55 ”) ngày 16 tháng 5 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định 55 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và thay thế Nghị định 99/2011/ND-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011. Dưới đây là một số điều khoản nổi bật của Nghị định 55.

The Government has issued Decree No. 55/2024/ND-CP (“Decree 55”) dated 16 May 2024 detailing a number of articles of the Law on Protection of Consumer Rights. Decree 55 will take effect on 1 July 2024 and replace Decree No. 99/2011/ND-CP dated 27 October 2011. Some highlighted provisions of Decree 55 are given below.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng cho người tiêu dùng sau khi đã đăng ký.

Traders doing business on products, goods, and services on the List of products, goods, and services subject to registration of standard form contracts and general trading conditions issued by the Prime Minister must register their contracts with competent authorities. Standard form contracts and general trading conditions shall be applied to consumers only after they are registered.

Theo Quyết định số 07/2024/QD-TTg vừa ký ngày 20/6/2024 (Quyết định 07/2024/QĐ-TTg  cũng có hiệu lực từ 01/07/2024), danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm:

According to Decision No. 07/2024/QD-TTg dated June 20, 2024 (Decision No. 07/2024/QD-TTg also takes effect from July 1, 2024) the list of products, goods, and services whose standard form contracts and general trading conditions must be registered includes:

 • Cung cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt
 • Provision of electricity for daily life purposes
 • Cung cấp nước sinh hoạt
 • Provision of domestic water
 • Truyền hình trả tiền
 • Payable teleivision
 • Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập internet)
 • Ground mobile telecommunications services (voice service, texting service, internet access service)
 • Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ thoại, dịch vụ truy nhập internet)
 • Fixed terrestrial telecommunications services (voice service, internet access service)
 • Vận chuyển hành khách đường hàng không
 • Transportation of passengers by air
 • Vận chuyển hành khách đường sắt
 • Transportation of passenger by railway
 • Mua bán căn hộ chung cư
 • Apartments selling and purchasing

 

Theo đó, Điều 6 Nghị định 55/2024/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu đối với hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về ngôn ngữ, hình thức và nội dung.

Accordingly, Article 6 of Decree No. 55/2024/ND-CP sets out requirements for contracts concluded with consumers, for form contracts and general transaction conditions in terms of language, form, and content.

Cơ quan quản lý Nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương và cơ quan quản lý Nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung. Các cơ quan này có 30 ngày (hoặc 60 ngày đối với những trường hợp phức tạp) kể từ ngày nhận được hồ sơ để xem xét, đăng ký các mẫu hợp đồng mẫu có liên quan và điều kiện giao dịch chung.

The consumer right protecting authority under the Ministry of Industry and Trade (MOIT), and the consumer right protecting authority under provincial People’s Committees are responsible for handling the registration application of standard form contracts and general trading conditions. These authorities have 30 days (or 60 days for complicated cases) upon receipt of the applications to review and register relevant standard form contracts and general trading conditions.

Cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền yêu cầu thương nhân sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung khi phát hiện các văn bản này vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thương nhân phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quyết định gia hạn thời hạn. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày sửa đổi hoặc hủy bỏ các nội dung đó, thương nhân phải (i) công bố hợp đồng mẫu sửa đổi và điều kiện giao dịch chung và (ii) thông báo cho người tiêu dùng đã ký hợp đồng mẫu để áp dụng điều kiện giao dịch chung mới. và ký các hợp đồng sửa đổi nếu người tiêu dùng có yêu cầu.

Consumer right protecting authorities may request traders to amend or annul standard form contracts and general trading conditions when detecting that these documents breach the laws on protection of consumer rights. Traders must amend or annul the contents in breach within 30 days after receiving such request, except where the consumer right protecting authority decides to extend this time limit. No later than 5 working days after amendment or annulment of such contents, traders must (i) publicize the amended standard form contracts and general trading conditions and (ii) notify the consumers who have signed standard form contracts in order to apply new general trading conditions, and sign such amended contracts if so required by the consumers.

 

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008