Bài đăng

13 Th6

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 13/06/2024

 

BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP

Additional cases in which the transport business unit has its License revoked

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. So với Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 41/2024/NĐ-CP mới ban hành đã bổ sung thêm trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn

The Government issued Decree No. 41/2024/ND-CP dated April 16, 2024, amending and supplementing a number of articles of decrees related to the management of transport activities by car and services of car driving training and driving test. Compared to Decree 10/2020/ND-CP, the newly issued Decree No. 41/2024/ND-CP has added the case of a transport business unit having its business license revoked indefinitely.

Theo đó, nhà xe sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên; không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền.

Accordingly, the vehicle operator’s license will be revoked if: it does not perform all types of transportation stated on the business license within 6 months or more from the date of the business license issuance or stops its business of all types of transport listed on the business license for 6 consecutive months or more; or it fails to comply with the competent authority’s decision to inspect and examine compliance with business regulations and conditions for car transport business.

Ngoài ra, trong thời gian 01 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của đơn vị bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu cũng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn.

In addition, within a period of 01 month, if 30% or more of the unit’s vehicles are subject to handling of violations by revocation, and have their badges or signs removed, their business licenses will also be revoked indefinitely.

 

Nghị định 41/2024 cũng quy định khi cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

Decree No. 41/2024 also stipulates that when the business licensing authority issues a decision to revoke the business license for a type of transportation business with violations, within 10 days from the date of signing, the transport business units must return their business licenses, badges and signs to the business licensing authority, and stop their transport business activities according to the revocation decision.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh chỉ cấp lại giấy phép này sau thời gian 30 ngày (hoặc 60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai trong thời gian 06 tháng liên tục).

In case the transport business unit returns its business license, badges, and signs in accordance with the revocation decision, the business licensing authority will only re-issue this license after 30 days (or 60 days for for the second violation within 06 consecutive months).

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, Sở Giao thông Vận tải chỉ cấp lại giấy phép kinh doanh sau thời gian 45 ngày (hoặc 90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi.

In the event that within 10 days from the date of decision to revoke the business license, the transport business unit does not submit the business license, badges, or signs or its submission is not sufficient according to the revocation decision, the Department of Transport will only re-issue the business license after 45 days (or 90 days for the second violation within 06 consecutive months) from the date the transport business unit resubmits its business license and badges and signs according to the revocation decision.

Sau khi có quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà đơn vị kinh doanh vận tải xin cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu với lý do bị mất, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải không thực hiện cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu.

After the decision to revoke badges and signs, if the transport business unit applies for new or re-issued badges and signs with the reason of loss, within 60 days from the date of receipt of such application, the Department of Transport does not issue new or re-issue badges and signs to the transport business unit.

Nghị định số 41/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/6/2024.

Decree No. 41/2024/ND-CP takes effect from June 1, 2024.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008