Bài đăng

04 Th7

(LEGAL UPDATE) CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 04/07/2024

THÔNG TƯ MỚI QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NEW CIRCULAR REGULATING FEE RATES IN INTELLECTUAL PROPERTY FIELD

 

Ngày 28/6/2024 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

On June 28, 2024, the Minister of Finance issued Circular No. 43/2024/TT-BTC regulating rates of a number of fees to continue removing difficulties and supporting production and business activities.

Trong đó, Bộ Tài chính quy định cụ thể 36 mức thu được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 mà tiêu biểu là quy định về mức thu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như sau:

In particular, the Ministry of Finance specifically stipulates 36 fee rates to be applied from July 1, 2024 to December 31, 2024, typically in the field of intellectual property as follows:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc, Thông tư số 63/2023/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

From January 1, 2025 onwards, such rates of fees specified will comply with the provisions of the original Circulars, Circular No. 63/2023/TT-BTC and other amending, supplementing and replacing Circulars (if any).

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu nêu trên, các nội dung khác liên quan đến: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc; các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

In addition to the fees specified in the table above, other contents related to: Scope of regulation, applicable subjects; fee and charge collection organizations; fee and charge payers; cases of exemption or non-payment of fees and charges; declaration and payment of fees and charges; rates of fees and charges; management and use of fees; collection documents, public disclosure of fee and charge collection regime not specified in this Circular shall comply with the provisions of the original Circulars; amending, supplementing or replacing Circulars (if any) and other relevant legal documents.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008