Bài đăng

26 Th4

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 26/04/2024

THÔNG TƯ 17/2023/ TT-BVHTTDL CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2024 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

 

Theo thông tư, điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng theo quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim;

– Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim đáp ứng phù hợp với các định dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim;

– Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim.

 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng theo quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim;

– Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim đáp ứng phù hợp với các định dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim;

– Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim.

 

Năm trước liền kề (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), các cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất ít nhất 10 phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã được cấp Giấy phép phân loại phim và được phép phổ biến.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008