Bài đăng

24 Th5

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT NGÀY 24/05/2024

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) TỪ NGÀY 15/05/2024

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2024. Theo đó có nhiều quy định mới cũng được sửa đổi và bổ sung. Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC năm 2024 thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC từ ngày 15/05/2024 được quy định tại Điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ bao gồm các loại tài liệu sau đây:

(i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo kết quả kiểm định của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP).

– Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP).

– Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP).

– Giấy chứng nhận xuất xứ (trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương tiện.

– Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có).

– Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định.

 

(ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ quan, tổ chức nước ngoài bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP).

– Kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ quan, tổ chức thử nghiệm, kiểm định nước ngoài kèm theo các chỉ tiêu kỹ thuật đã được thử nghiệm.

– Giấy chứng nhận xuất xứ (trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương tiện.

– Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có).

– Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định.

Bài tương tự

(+84) 076 455 2008